Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „Lewanowicz.com”

Rozdział I
Informacje ogólne

W niniejszym regulaminie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:
1. „Sklep” lub „Sprzedający” – przedsiębiorstwo działające pod firmą „LEWANOWICZ” Lewanowicz Ewa Wołk-Lewanowicz z siedzibą przy Plac Grzybowski 10/7,  00-120 Warszawa, NIP: 525-204-68-08, REGON: 141792760
prowadzące działalność za pośrednictwem sklepu internetowego zlokalizowanego pod domeną „www.lewanowicz.com” oraz pod niżej wymienionymi adresami swoich filii:
a) ul. Mokotowska 48 lok. 105, 00-543 Warszawa
b) pl. Grzybowski 10 lok. 7, 00-104 Warszawa
c) ul. Krupówki 29 lok. 13, 34-500 Zakopane
2. „Strona internetowa” lub „Sklep internetowy” - dokument napisany w formacie HTML, Java Script, PHP lub innym o podobnym zastosowaniu, zlokalizowany pod adresem (domeną): www.lewanowicz.com
3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. „Regulamin” – przedmiotowy dokument określający zasady świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną.

Art. 1
Korzystanie z usług Sklepu LEWANOWICZ za pośrednictwem Strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego integralną część tak zawieranej umowy z każdorazowym klientem Sklepu LEWANOWICZ, która może być zmieniona jedynie za wyraźnym porozumieniem stron na piśmie, pod rygorem nieważności.

Art. 2
1. Klientem Sklepu LEWANOWICZ będącym osobą fizyczną, może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia).
2. Klientem Sklepu LEWANOWICZ może być również osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletni, którzy ukończyli lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo) po uprzednim uzyskaniu zgody jej przedstawiciela ustawowego wyrażonej na piśmie dla celów dowodowych.

Art. 3
1. Przedmiotem działalności gospodarczej Sklepu LEWANOWICZ, świadczonej za pośrednictwem Strony internetowej jest sprzedaż biżuterii i akcesoriów jubilerskich.
2. Wszystkie umieszczone na Stronie internetowej towary są produktami nowymi, oryginalnie zapakowanymi.
3. Do każdego wysłanego towaru dołączony jest paragon lub, na wyraźne życzenie klienta, faktura VAT.

Art. 4
1. Adresem do korespondencji ze Sklepem LEWANOWICZ, jest adres:
- Pl. Grzybowski 10 lok. 7, 00-104 Warszawa
2. Dane kontaktowe Sklepu LEWANOWICZ:
a) tel. kom.: 695 447 707
b) adres poczty elektronicznej e-mail: boutique@lewanowicz.com
3. Dane rachunku bankowego Sklepu: Mbank 11 1140 2004 0000 3002 7677 6667
4. Sklep porozumiewa się z klientem za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej e-mail, a w sprawach nagłych pod wskazanym przez klienta numerem telefonu.

Rozdział II
Rejestracja i ochrona danych osobowych

Art. 5
1. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej przez klienta Sklepu LEWANOWICZ oznacza jego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i prowadzenia statystyki sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i innymi właściwymi przepisami.
2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, jednakże nie dopełnienie tego wymogu uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Art. 6
Administratorem danych osobowych klientów Sklepu LEWANOWICZ jest Sprzedający.

Art. 7
1. Dane klientów Sklepu LEWANOWICZ są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 przechowywane są:
a) w sposób uniemożliwiający ich identyfikację przez osoby trzecie.
b) w okresie nie dłuższym niż jest to potrzebne do osiągnięcia celu ich przetwarzania.

Art. 8
Klient Sklepu LEWANOWICZ posiada prawo do wglądu, uaktualnienia lub usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu LEWANOWICZ w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu administratora danych osobowych w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 Regulaminu.

Rozdział III
Zawarcie umowy.

Art. 9
Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki, produkty i inne informacje prezentowane w Sklepie internetowym skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób stanowią zaproszenie do zawarcia umowy ze Sklepem LEWANOWICZ i nie mogą być poczytywane jako oferta w rozumieniu art. 66 §1 k.c.

Art. 10
1. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez klienta Sklepu LEWANOWICZ formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej (lub formularza płatności elektronicznych „Pay Pal”) jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oferty.
2. Przesyłając oświadczenie, w sposób wskazany w ust. 1 klient tym samym potwierdza swoją tożsamość oraz prawdziwość danych w nim zawartych.
3. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji złożonego zamówienia poprzez kontakt z Klientem.
4. W sytuacji, gdy Klient poda dane niewystarczające do realizacji zamówienia, Sklep LEWANOWICZ skontaktuje się z Klientem pod podany w formularzu zamówieniowym numer kontaktowy lub adres e-mail w celu uzupełnienia brakujących informacji.


Art. 11
1. Umowę z klientem Sklepu LEWANOWICZ uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę, oświadczenia o jej przyjęciu i potwierdzeniu przez składającego ofertę..
2. Umowę uważa się za zawarta w miejscu siedziby Sklepu LEWANOWICZ z chwili zawarcia umowy.
3. Oświadczenie o jej przyjęciu następuje w formie wiadomości elektronicznej, wysyłanej na podany przez klienta w formularzu rejestracyjnym Sklepu LEWANOWICZ (lub poprzez system płatności „Pay Pal” lub „E-service”) adres poczty e-mail z informacją o statusie zamówienia „przyjęte” lub innym równoznacznym wyrażeniem.
4. W przypadku akceptacji zamówienia przez klienta i wyboru opcji płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu, klient ma 7 dni na dokonanie płatności. Brak zarejestrowania wpłaty klienta na rachunku bankowym Sklepu LEWANOWICZ ww. terminie jest równoznaczne z odstąpieniem klienta od umowy .

Art. 12
Umowa ze Sklepem LEWANOWICZ zawierana jest w języku polskim. Zawarcie umowy w innym języku jest możliwe za uprzednim porozumieniem stron wyrażonym na piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną e-mail, pod rygorem nieważności.

Rozdział IV
Cena towaru i koszty transportu.

Art. 13
1. Zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu LEWANOWICZ ceny towarów, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich.
2. Istnieje możliwość zapłaty ceny za towar lub/i transport w walucie powszechnie wymienialnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej innej niż złoty polski, której wartość określa się w stosunku do złotego polskiego według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia przez klienta zamówienia.
3. Do podanej w Sklepie internetowym ceny towaru wlicza się kosztów transportu, ustalanych indywidualnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami rynkowymi, uzależnionymi od gabarytów, miejsca dostarczenia oraz wybranego przez klienta sposobu dostawy przesyłki.
4. Koszty transportu towaru obciążają kupującego, chyba że co innego wynika z treści przyjętego przez Sklep LEWANOWICZ zobowiązania z chwili złożenia przez klienta zamówienia.
5. Wysyłka zamówionego towaru następuje po dokonaniu wyraźnej akceptacji przez klienta uprzednio wyliczonych przez Sklep LEWANOWICZ, całkowitych kosztów transportu.

Art.14
1. Podane na stronie Sklepu internetowego ceny za transport obowiązują jedynie na terenie Polski.
2. W przypadku wysyłki towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej koszty dostawy będą indywidualnie ustalane z klientem. Potwierdzenie ustalonych kosztów zostanie wysłane w formie wiadomości elektronicznej na podany przez klienta przy zamówieniu adres e-mail niezwłocznie, jednakże nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia przez klienta zamówienia.

Art. 15
1. Podana na stronie Sklepu internetowego informacja o całkowitej cenie produktu lub kosztach transportu obowiązuje do czasu jej odwołania lub zmiany.
2. Zmiana lub odwołanie, o której mowa w ust. 1 nie może nastąpić po złożeniu przez klienta Sklepu LEWANOWICZ zamówienia, chyba że co innego wynika z treści przyjętego zgodnie przez strony zobowiązania.

Rozdział V
Wykonanie umowy

Art. 16
1. Zapłata za zamówiony towar następuje w wybranej w formularzu rejestracyjnym (znajdującym się na Stronie sklepu lub stronie płatności elektronicznych „Pay Pal” oraz „E-service”) formie:
a) przelewem pieniężnym na rachunek bankowy Sklepu, o którym mowa w art. 4 ust. 3 Regulaminu;
b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Pay Pal” oraz „E-service”.
c) płatność gotówką/kartą przy odbiorze we wskazanej w formularzu zamówieniowym siedzibie lub filii Sklepu LEWANOWICZ.

Art. 17
1. Wysłanie zamówionego przez klienta Sklepu LEWANOWICZ towaru następuje w przeciągu dwóch dni roboczych liczonych od:
a) odnotowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu LEWANOWICZ;
b) dokonania płatności w systemie „Pay Pal” lub „E-service”.
2. Obowiązkiem Sklepu LEWANOWICZ jest dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad fizycznych i prawnych.
3. Towar wysyłany jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie, o ile klient nie zastrzeże inaczej.

Art. 18
W momencie pokwitowania odbioru, towar staje się własnością klienta. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu w obecności dostarczyciela. Protokół ten będzie podstawą reklamacji zakupu.

Art. 19
Niezależnie od uprawnień klienta wynikających z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia lub jego zmiany w dowolnym momencie przed realizacją zamówienia. Celem odwołania zamówienia, Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Sklepem LEWANOWICZ wysyłając e-mail na adres, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) lub pod numerem telefonu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. a)

Art. 20
1. W sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa lub może ulec opóźnieniu z przyczyn niezależnych i obiektywnych, Sklep LEWANOWICZ niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, w sposób o którym mowa w art. 4 ust. 4 Regulaminu.
2. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia po stronie Sprzedającego, z przyczyn o których mowa w ust. 1, Sklep LEWANOWICZ niezwłocznie zwróci klientowi wszelkie otrzymane środki pieniężne za zamówiony przez niego towar, w sposób wskazany przez klienta.

Rozdział VI
Odstąpienie od umowy

Art. 21
1. Konsument może, bez podania przyczyny odstąpić od umowy ze Sklepem LEWANOWICZ składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia objęcia zamówionej rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę.
2. Jeżeli Konsument lub osoba przez niego wskazana obejmuje wiele rzeczy (w ramach jednej umowy), które są dostarczane osobno, termin o którym mowa w ust. 1 liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.
3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.
4. Podpisane własnoręcznie oświadczenie można złożyć w sposób następujący:
a) bezpośrednio w siedzibie lub jednej z filii Sklepu LEWANOWICZ;
b) poprzez operatora pocztowego dokonane za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w Art. 4 ust. 1 Regulaminu.
c) w formie zeskanowanego dokumentu wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) Regulaminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób wskazany w ust. 4 lit. c) Sklep LEWANOWICZ przesyła niezwłocznie Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Wzór oświadczenia dostępny jest w załączeniu do niniejszego Regulaminu. (zał. nr 1)

Art. 22
1. Koszty odesłania zakupionego towaru w związku z oświadczeniem o którym mowa w art. 21 ust. 1 Regulaminu ponosi kupujący, chyba że co innego wynika z przyjętego przez Sklep LEWANOWICZ zobowiązania.
2. Odesłanie przez klienta zamówionego towaru następuje niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Odsyłana rzecz powinna być w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była w granicach koniecznych do stwierdzenia charakteru, cech lub funkcjonowania rzeczy.
3. W przypadku korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza granice, o których mowa w ust. 2 zd. drugie, Konsument odpowiada proporcjonalnie do zmniejszenia wartości rzeczy.
4. Odsyłany towar powinien znajdować się w oryginalnie zapakowanym opakowaniu.

Art. 23
1. Sklep LEWANOWICZ zobowiązuje się, po skutecznym skorzystaniu przez Konsumenta z prawa odstąpienia, do zwrotu uiszczonej ceny za towar i kosztów jego dostarczenia klientowi, o ile zostały one poniesione przez Konsumenta, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
2. Zwrot pieniędzy, o którym mowa w ust. 1 następuje przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument do finalizacji transakcji, chyba że strony postanowią inaczej.
3. Jeżeli Sklep LEWANOWICZ nie zaproponował odbioru zakupionego towaru bezpośrednio od Konsumenta, może Sklep wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Koszty dostarczenia rzeczy, o których mowa w ust. 1 nie obejmują dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep LEWANOWICZ.

Rozdział VII
Reklamacje
(Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej)

Art. 24
1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, klient powinien przekazać wadliwą rzecz niezwłocznie, ubezpieczoną przesyłką pocztową/kurierską lub bezpośrednio na adres, o którym mowa w art. 4 ust. 1 Regulaminu.
2. Sklep LEWANOWICZ nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
3. Do przesyłki z reklamowanym towarem klient załącza wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny w załączeniu do niniejszego Regulaminu. (Zał. nr 2)

Art. 25
Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep LEWANOWICZ reklamowanego towaru.

Art. 26
1. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru, przekazanego w sposób o którym mowa w art. 24 ust. 1 Regulaminu, ponosi sprzedający.
2. Zwrot poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na podany w formularzu reklamacyjnym numer rachunku bankowego, niezwłocznie, nie dłużej niż w przeciągu 3 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji.

Art. 27
1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący jest uprawniony do:
a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny
b) odstąpienia od umowy
- chyba że Sprzedawca bez zbędnej zwłoki i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
2. Jeżeli kupującym jest Konsument, może wg własnego wyboru żądać od sprzedawcy:
a) wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad,
b) usunięcia wady
- chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwie, albo wymagało by nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
3. W przypadku braku możliwości doprowadzenie rzeczy do zgodności z zawartą umową, Sprzedawca zwróci kupującemu równowartość dokonanego zakupu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami transportu towaru, przelewem na rachunek wskazany przez kupującego w formularzu reklamacyjnym niezwłocznie, jednakże w okresie nie dłuższym niż w przeciągu 3 dni roboczych licząc od  dnia rozpatrzenia reklamacji.

Art. 28
1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
2. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednakże, jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w art. 568 §1 k.c.

Art. 29
Zakupiony towar nie jest objęty „gwarancją przy sprzedaży”, o której mowa w art. 577 §1 k.c.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

Art. 30
1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać z umów zawartych w oparciu o postanowienia przedmiotowego Regulaminu, strony postanawiają w pierwszej kolejności poddać pod negocjacje w celu ich polubownego rozwiązania. Strony postanawiają negocjować w dobrej wierze i  do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.
2. Jeżeli w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji strony nie osiągną porozumienia, spór zostanie skierowany pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego.

Art. 31
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.
2. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami przedmiotowego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa polskiego.

Art. 32
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich wprowadzenia i umieszczenia na Stronie internetowej Sklepu LEWANOWICZ.
2. Dokonane zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mają wpływu na oferty klientów skutecznie złożone przed wejściem zmian w życie, chyba że kupujące wyrazi na to zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 


Załącznik nr 1. - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy [POBIERZ].
Załącznik nr 2. - Formularz reklamacyjny [POBIERZ].

Próba


coding by MANUFAKTURA

Lewanowicz
Plac Grzybowski 10 lok. 7
00-104 Warszawa
NIP: 525-204-68-08
REGON: 141792760
boutique@lewanowicz.com
tel. kom. + 48 695447707
Mbank 11 1140 2004 0000 3002 7677 6667